MASTRMINDMusisz odgadnąć kolory ukryte w najwyższym rzêdzie - pod znakami zapytania.
Zaznacz kolor i postaw go na dowolnym polu w pierwszym wolnym rzêdzie od góry.
Gdy zaznaczysz ca³y rząd, otrzymasz informacje czy kolor jest prawid³owy, jeśli nie to czy w ogóle wystêpuje.